Categoria : narrativa

Tiu Dominigu Salipa, camionista e giualzu, de Anghelu de sa Niéra e de Antoni Maria Murja

images-4Un amigu nos at contadu sas disfortunas de tiu Dominigu Salipa de Furamonte, una idda sempre in falada e naturalmente in pigada. Isse abitaiat  in carrela de sas Bullitas. In gioventura cust’omine mesu topu e mesu sanu aiat sa passione de sas tumbarellas, ma daegando sa Fiat aiat incominzadu a bender sos camions, isse no faghiat ateru che promitere a totu chi prima si no poi s’aiat comporadu unu camion e pro custu motivu si giraiat s’Anglona in chirca de nd’agatare unu, a bonu preju. Una die si tucat a Martis a cadd’a s’ainu e intradu in sa idda idet mancu a lu faghere a posta unu camion etzu cadruddu de tiu Cicciu Branca. Si faghet insinzare sa domo e trata chi ti trata comporat a pagu preju su camion chi fit frimmu che giau infischidu. Torrat a bidda e leat su fizu chi s’intendiat de mecanica e torrat a caddu a s’ainu, a truncadura, a Martis. Su fizu abbaidat su camion e daeboi de un’ora narat a su babbu:-Gia l’azis fatu s’afare. Primu che manca sa benzina, secgudu che cheret s’ozu de su motore, terzu sos frenos non tenent, quartu sas rodas sunt  maleconzas.- Li ripondet su babbu:- Como s’afare est fatu e su camion mi che lu gito a Furamonte, bide tue de mi l’aconzare.- Su fizu connoschende su babbu faghet de totu pro l’acuntentare: andat e si faghet dare sa benzina e s’ozu pro su motore  dae Cicciu Branca, chi chena matana bi lu dat, daeboi dae unu gommista si faghet acontzare sas rodas e dae unu mecanicu si faghet aconzare a sa bona sos frenos. Pagat isse e totu bidu chi su babbu aiat pagadu  s’aconcada cun totu su inari chi gighiat in busciaca. Tiu Dominigu si basat sa patente e pigat in gabina pro fagher partire su camion. Su camion pro bonu sou partit che trau pro s’incorrada in sa pigada de Furamonte e grascias a Deu si frimmat a s’Istradone ue totu sa zente restat a buca aberta pro su camion de tiu Dominigua Salipa. Dae poi de un mesoretta arrivit su fizu a caddu a s’ainu. Issu puru cuntentu  pro su gosu de su babbu. Su camion lu lassant in piata de Litu e andant a pe’ a domo  a chenare allegros che ciciri.

images-2Su difatu,  a manzanu chito, tiu Dominigu in tumbarella andat a caminu de Litu e dinanti a sa Cooperativa faghet ponnere unu bigliete pro ender sa tumbarella bidu chi como aiat su camion. Non bendet su caddu non s’ischit mai comente si podent ponner sa cosas. Daeboi si presentat a sos Nigoleddos de Monte Aldu narendeli chi como isse podet garrigare totu s’ustiu chi deviant batire dae Monte ‘e Cachile. Sos Nigoleddos li dant s’apuntamentu a su difatu. S’omine si presentat cun su camion a s’avocadu Falche chi si l’abaidat e  li narat:-Domi’, ma siguru ses chi custu camion est a postu!- Riponde tiu Dominigu:- Custu est unu carru armadu de cant’est forte!- S’avocadu li lassat pienare su camion de bator quintales de ustiu. Una olta garridadu ligat totu cun sas funes e pustis s’omine pigat in cabina e aviat su motore. Su motore però comente s’aviat s’istudat, s’omine faghet de brazos e de manos cun s’istertzu, ma su camion restat frimmu. Si vi fatu mesudie e s’omine non nd’aiat bogadu atzola, a sa fine dimandat a s’avocadu si aiat duos boes mannos e fortes, s’avocadu, chi faeddaiat calchi olta in tataresu li narat: -No est chi voi fa andà lu camion cun li boi.- Li ripondet s’omine:-So custrintu s’avoca’, su carrigu non nde l’ifascio como, su tribagliu est fatu.!- S’avocadu li da sos boes e isse lo truvat e su camion si movet pianu pianu e cun calchi frimmada arrivit a Furamonte in caminu de Litu. Sa tzente idende chi su camion fit trajinadu dae sos boes s’istripat dae su risu, ma s’omine chena si leare meda apretu iscarrigat s’ustiu e si faghet pagare dae sos Nigoleddos sa paga cuncordada. Pustis cun calma lassat su camion dinanti a sa Cooperativa e a caddu a s’aiunu che gighet sos boes a Cachile dae s’avocadu chi connoschende s’omine no li dimandat nudda pro sos boes istracos, ma li narat in tataresu:- Ma non fazibi primmu a pulta lu carrigu cun li boi?- Rispondet Dominigu:- S’avoca’  e tando su camion pruite l’apo comporadu?-

 

LASCIA UN COMMENTO

RSS Sottoscrivi.